...

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej paperia.pl, zwanej dalej ,,Stroną” lub ,,Serwisem”, oraz wykorzystywania plików Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest Bettina Wągrowska Gabinet Naturalnego Piękna | NIP 6182136032, zwany dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@gabinet-bettina.pl oraz pod numerem telefonu: 500 621 746

DEFINICJE
• Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies przez Administratora rozumie się Bettina Wągrowska Gabinet Naturalnego Piękna | NIP 6182136032
• Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika,
• Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innej podobnej technologii,
• Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies, zawierająca informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz używaniu plików cookies,
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
• Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.),
• Serwis / Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod nazwą paperia.pl,
• Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jak również odwiedzająca Stronę internetową/sklep internetowy,
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres e-mail,
c) Numer telefonu
2. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem Strony w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy lub realizacją zgłoszonego zamówienia na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki cookies (art. 6 ust 1 lit f RODO);
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
e) zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) analitycznym i statystycznym – polegający na weryfikacji aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności oraz ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) obsługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
j) komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Użytkownikiem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
k) promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych (newsletter), o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
l) udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
m) korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust. 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
4. Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu. Dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą zostać ujawnione podmiotom powiązanym z Administratorem, podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, podmiotom obsługującym płatności internetowe, podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
b) Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
4. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
5. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
6. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda ta nie zostanie odwołana (cofnięta), a po odwołaniu zgody – przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych tj. zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
a) Dostęp do danych – art. 15 RODO,
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO,
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO,
f) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – art. 21 RODO,
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@gabinet-bettina.pl
5. W sytuacji wystąpienia z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując uprzednio osobę, która dane żądanie zgłosiła, w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
6. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie ze wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które zapisywane są na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Mogą być one odczytywane przez Administratora („cookies własne”, które Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta („cookies zewnętrzne”).
a) Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
b) Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentowania na stronach informacyjnych Strony mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie.
3. Pliki cookies zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową.
4. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
5. Rodzaje cookies:
a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba, że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników.
7. Zmiana ustawień cookies bądź ich usunięcie jest możliwe za pośrednictwem przeglądarki używanej przez Użytkownika. Istnieje również możliwość zablokowania gromadzenia danych Użytkownika podczas wizyty na Stronie poprzez skorzystanie z tzw. trybu incognito. Ograniczenie lub wyłączenie stosowanych przez Administratora plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na Stronie.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

NEWSLETTER
1. Zapisując się do newslettera, Użytkownik przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe: adres e-mail. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapisać się do newslettera.
2. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez kontakt z Administratorem lub kliknięcie w odpowiedni link, który zamieszczany jest w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
3. Zapisując się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ADRES IP
1. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca.
2. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.
2. Niniejsza informacja o prywatności będzie aktualizowana w razie takiej konieczności. W przypadku opublikowanie zmian w Polityce Prywatności i Plikach Cookies, data ostatniej aktualizacji podana w nagłówku ulegnie zmianie. Wcześniejsze wersje Polityki Prywatności i Plików Cookies będą przechowywane w archiwum.
3. Administrator nie ma obowiązku informować o zmianach Polityki Prywatności i Plików Cookies.
4. Pytania związane z Polityką Prywatności i Plików Cookies można kierować na adres e-mail: kontakt@gabinet-bettina.pl
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.